Certificering BRL 9500

ALS AANGESLOTEN LID BIJ BUILDINGLABEL IS WOONHUIS DUURZAAM B.V. GECERTIFICEERD VOLGENS DE BRL 9500 NORM.

CERTIFICERING

BuildingLabel is op basis van de Nationale Beoordelingsrichtlijn voor het KOMO®-, respectievelijk het NL-EPBD®-procescertificaat voor ‘ENERGIEPRESTATIEADVISERING WONINGEN’ en ‘ENERGIEPRESTATIEADVISERING UTILITEITSGEBOUWEN’ volgens BRL 9500 deel 00 en delen 01, 02, 03, 04, 05 en 06 geaccrediteerd. BuildingLabel mag daarmee de door haar aangesloten adviseurs en licentiehouders uitgegeven EPA-certificaten certificeren. Hiermee voldoet BuildingLabel aan één van de verplichtingen als dienstverlenende organisatie ten aanzien van de bij haar aangesloten adviseurs. BuildingLabel neemt als toezichthoudende organisatie daarmee veel werk en kosten over van de aangesloten adviseur en geeft hiermee aan dat het door de adviseur ingediende en uitgegeven certificaat voldoet aan de welomschreven kwaliteitsnormen zoals verwoord in de BRL-9500 en de wettelijke normen. Het is voor de opdrachtgever een garantie voor de professionaliteit van de aangesloten adviseur. Bovendien biedt BuildingLabel daarmee de waarborg van aantoonbaarheid dat de opname naar de opdrachtgever is geborgd.

VERIFICATIE

Deze schriftelijke verklaring (certificatie) onderstreept de kwaliteit en de vakkennis van de aangesloten adviseur volgens de BRL 9500 deel 01. Het certificaat wordt door BuildingLabel niet zo maar afgegeven. De afgifte van dit document wordt vooraf aan een strenge controlehandeling in de vorm van een inspectie, audit of verificatie onderworpen. De verificatie gebeurt door bijvoorbeeld alle aangeleverde ondersteunende gegevens en informatie in de vorm van documenten en foto’s te controleren. Wordt niet aan de verificatie-eisen en dus niet aan de BRL-9500 norm voldaan, vindt er overleg plaats tussen de adviseur en BuildingLabel en de ingediende documentatie aan te vullen en/of uit te breiden. Deze verificatie is een vorm van onderlinge toetsing. Het is een structuurgerichte beoordeling van kwaliteit door vakgenoten die binnen BuildingLabel werkzaam zijn. Zij toetsen het professioneel handelen aan de hand van door BuildingLabel en de beroepsvereniging geaccepteerde criteria.

AUDIT

De adviseur wordt bovendien geregeld onderworpen aan een audit, waarbij een vakkundige auditeur een project van de desbetreffende adviseur volledig onder de loep neemt om de kwaliteit van de opname te waarborgen, of de betreffende adviseur ook nog steeds aan alle (nieuwe) eisen en normen voldoet en of BuildingLabel de verificatie volgens de BRL 9500 heeft uitgevoerd.
Er bestaan twee vormen van certificatie:

  • Certificatie onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Dit is gebonden aan een aantal strikte regels. Zo moet de toetsing plaatsvinden door een onafhankelijke certificeerder die niet tegelijk een adviserende rol mag vervullen. Het certificaat heeft een beperkte geldigheidsduur en tussentijdse toetsing is verplicht. Voorbeelden zijn ISO-certificatie en HKZ-certificatie.
  • Certificatie, niet onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie. Een voorbeeld hiervan is het Model Intern Kwaliteitssysteem voor Verpleeghuizen (MIK-V). Het normenpakket is ontwikkeld door een adviescollege. De certificering is uitbesteed aan één onafhankelijke certificatie-instelling.