Energieadvies, subsidie en leningen voor uw VvE

Energie besparen, duurzaam beheer en ‘Nul-op-de-Meter’ worden ook binnen de VvE steeds belangrijker. Vanuit onze professionele achtergrond in VvE-beheer en het verduurzamen van vastgoed komen wij ook uw VvE hierin graag tegemoet. De voordelen van verduurzaming zijn aantrekkelijk: hoger wooncomfort, lagere energierekeningen, hogere woningwaarde en betere energielabels.

Er is een breed aanbod aan energiebesparende maatregelen en subsidies. Zo kan uw VvE subsidie krijgen voor het inwinnen van professioneel Energieadvies. Het Energieadvies is een duurzame en strategische wegwijzer voor uw VvE.
Naast het Energieadvies bieden de gecertificeerde adviseurs van WOONHUIS duurzaam BV concrete ondersteuning bij het complete traject van verduurzaming.

WOONHUIS duurzaam B.V. is gecertificeerd volgens BRL 9500 deel 00 en delen 01, 02, 03, 04. Lees meer over onze BRL-certificering…

WOONHUIS garandeert volledige onafhankelijkheid en objectiviteit bij onderzoeken en adviezen die door onze gecertificeerde adviseurs worden uitgevoerd en uitgebracht. Wij onderhouden geen enkele commerciële binding met enige leverancier of uitvoerende partij. Dankzij deze onafhankelijkheid is ons onderzoek en advies vrij van beïnvloeding.

Om u een helder overzicht te bieden van enkele mogelijkheden, hebben we deze pagina voor u samengesteld.

VvE duurzaam
Gratis Oriëntatiegesprek VvE

Als u voor de koffie zorgt, komt één van onze gecertificeerde EPA adviseurs bij u langs voor een geheel vrijblijvend, informatief oriëntatiegesprek.

Tijdens dit gesprek informeert onze EPA adviseur u, aan de hand van wat u over uw VvE vertelt, over de mogelijkheden die uw VvE heeft op het gebied van energiebesparende maatregelen en de daarbij komende kosten en baten. Ook komen de relevante subsidies aan bod, evenals het MJOP.

Natuurlijk kunt u uw vragen bij onze EPA adviseur kwijt.

En dat alles voor een bakje koffie.

Neem vandaag nog contact op voor een afspraak.

Subsidie voor Energieadvies

Elke VvE kan éénmalig subsidie aanvragen voor het inwinnen van deskundig en onafhankelijk Energieadvies.

Het heldere Energieadvies richt zich specifiek op uw VvE. Voor u is dit van groot strategisch belang. Dit Energieadvies laat namelijk zien welke mogelijkheden u als VvE heeft. Ook geeft het aan, welke maatregelen het meeste effect hebben in de gegeven situatie.

De aanbieder van de Subsidie voor Energieadvies is RvO.nl.

Het aantal gebouwen waarover dit Energieadvies wordt ingewonnen, is voor het aanvragen van deze subsidie niet van belang. Wat wel voor u van belang is, is het kiezen van de juiste variant.
De Subsidie voor Energieadvies kent vier varianten met verschillende kenmerken, voorwaarden en voordelen.

De Subsidie voor Energieadvies bedraagt 75% van de factuur, met een bepaald maximum per variant.

Energieadvies
 

Nauwkeurige beschrijving huidige situatie

Technische en bouwkundige beoordeling van de schil en installaties, ter plekke uitgevoerd

Beschrijving van mogelijke energiebesparende maatregelen

Voordelen, nadelen en opties per genoemde maatregel

Inschatting van de investering per maatregel

Inschatting van terugverdientijd van voorgenomen investeringen per maatregel

Inschatting van de te realiseren energiebesparing per maatregel

Algemene uitleg over het mogelijk realiseren van een "Zeer Zuinig Pakket" of een "Nul-op-de-Meter"-woning

 

Voorwaarden

Opgesteld na 1 september 2016

Opgesteld door een bedrijf met "BRL9500-deel2"-certificering

Nog geen Subsidie voor Energieadvies aangevraagd bij provincie of gemeente

Energieadvies
+ procesbegeleiding

Procesbegeleiding

Professionele begeleiding bij de verduurzaming vereenvoudigt het gehele proces aanzienlijk voor de VvE.

De gecertificeerde duurzaam-adviseurs van WOONHUIS nemen uw ontzorging serieus. Als geen ander zijn zij op de hoogte van wat er allemaal bij een verduurzamingstraject komt kijken. Het besluit om richting duurzaam te gaan heeft heel wat voeten in de aarde. Procesbegeleiding door onze adviseurs voorziet u in ervaren gidsen om u langs een betrouwbare weg naar het doel te leiden.

En de kosten voor die procesbegeleiding worden óók ondersteund met subsidie.

 

Voorwaarden

De VvE besluit op basis van uitgebracht Energieadvies om binnen 5 jaar minimaal 2 energiebesparende maatregelen uit te voeren

Dit besluit wordt schriftelijk vastgelegd

Afschrift van besluit wordt meegestuurd met aanvraag

Aanvraag subsidie na uitvoering Energieadvies en procesbegeleiding

Energieadvies + MJOP
 ( + evt. procesbegeleiding )

MJOP

Wanneer verduurzaming in het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) wordt meegenomen en de VvE ten minste 2 energiebesparende maatregelen inplant, is de termijn voor uitvoering van deze maatregelen 10 jaar: een verdubbeling ten opzichte van de termijn bij een Energieadvies met alleen procesbegeleiding.

En ook dan kunt u onze procesbegeleiding gewoon in de MJOP-variant van de Subsidie voor Energieadvies meenemen.

Subsidiebedragen
75% van factuur
tot een maximum

Max. subsidie
bij Energieadvies:

• 1 of 2 koopwoningen: € 200,-
• 3 of 4 koopwoningen: € 400,-
• Meer woningen: € 80,- extra per woning
• Maximaal € 2480,-

Max. subsidie
bij Energieadvies + PB:

• 1 of 2 koopwoningen: € 500,-
• 3 of 4 koopwoningen: € 1000,-
• Meer woningen: € 100,- extra per woning
• Maximaal € 3600,-

Max. subsidie
bij Energieadvies + MJOP (+ PB):

• 1 of 2 koopwoningen: € 750,-
• 3 of 4 koopwoningen: € 1500,-
• Meer woningen: € 150,- extra per woning
• Maximaal € 5400,-

Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE)

Wanneer uw VvE een of meer energiebesparende maatregelen uitvoert, is per gebouw Subsidieregeling verduurzaming voor verenigingen van eigenaars (SVVE) aan te vragen.
Na goedkeuring van de aanvraag wordt deze subsidie voorafgaand aan de uitvoering uitgekeerd. De hoogte van de subsidie hangt af van de gekozen maatregel(en) en het geïsoleerde oppervlak. Na toezending van de beschikking heeft uw VvE één jaar de tijd om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.

De aanbieder van de SVVE is RvO.nl.

SVVE eigenschappen

SVVE-subsidie
( Subsidie verduurzamen voor verenigingen van eigenaars)
Eigenschappen

SVVE mogelijk bij uitvoering van 1 of meer energiebesparende maatregelen

Per gebouw aan te vragen

Na goedkeuring aanvraag wordt subsidie uitgekeerd, ook voorafgaand aan uitvoering

Na toezending van de beschikking heeft de VvE 1 jaar de tijd om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren

Subsidiebedrag
en voorwaarden

Spouwmuurisolatie: € 8,- per m²
bij Rd ≥ 1,1 m²K/W over minimaal 13 m²

Gevelisolatie: € 38,- per m²
bij Rd ≥ 3,5 m²K/W over minimaal 13 m²

Dakisolatie: € 30,- per m²
bij Rd ≥ 3,5 m²K/W over het gehele oppervlak

Zolder- / vlieringisolatie: € 8,- per m²
bij Rd ≥ 3,5 m²K/W over het gehele oppervlak

Vloerisolatie: € 8,- per m²
bij Rd ≥ 3,5 m²K/W over het gehele oppervlak

Bodemisolatie: € 6,- per m²
bij Rd ≥ 3,5 m²K/W over het gehele oppervlak

HR++ glas: € 46,- per m²
bij U ≤ 1,2 W/m²K over minimaal 8 m²

HR+++ (triple) glas: € 131,- per m²
gecombineerd met nieuwe kozijnen

Isolerende deuren: € 46,- per m²
bij U ≤ 1,5 W/m²K

Isolerende panelen : € 90,- per m²
in combinatie met triple glas

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

De Rijksoverheid stimuleert Nederlandse huishoudens en bedrijven om minder gas te gebruiken en meer duurzame warmte. Dit bespaart energie en dringt de CO2-uitstoot terug.
De Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE) geeft u een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De hoogte van de verleende subsidie is afhankelijk van de gekozen maatregel(en) waarin geïnvesteerd wordt.

ISDE-subsidie
(Investeringssubsidie Duurzame Energie)
Eigenschappen

Subsidiebedrag is afhankelijk van de gekozen maatregel
(zie volgende tabel)

 

Enkele voorwaarden:

Nog geen koopovereenkomst aangegaan bij aanvraag subsidie

Het apparaat wordt in Nederland geïnstalleerd

Installatie door een deskundige installateur
(bewijs vereist)

Ingebruikname binnen 12 maanden na goedkeuring subsidie
(uitzondering mogelijk, op aanvraag)

Subsidie aanvragen voor meerdere apparaten mogelijk
(maximaal 1 aanvraag per categorie)

 

Aanbieder: RvO

Geldigheid: nationaal

Einddatum: 31 december 2020

Subsidiebedrag

Warmtepompen:
tussen € 1.000,- en € 2.500,- (indicatief)

Pelletkachels:
€ 50,- per kW vermogen, met als minimum € 500,-

Biomassaketels:
minimaal € 2.500,- voor een 40 kW ketel,
plus € 110,- voor elke extra kW.

Zonneboilers:
vanaf € 500,- per apparaat (indicatief)

Meer informatie op website aanbieder:
RvO.nl

VvE Energiebespaarlening

De VvE Energiebespaarlening is een regeling, waarbij Verenigingen van Eigenaren tegen een gunstige, vaste rente een lening kunnen afsluiten voor energiebesparende maatregelen. Deze lening heeft een looptijd van 10, 15 of 30 jaar. Boetevrij aflossen is mogelijk.

Energiebespaarlening
voor VvE’s
Eigenschappen

De VvE heeft tenminste 10 appartementsrechten

Aantrekkelijke, vaste rente

Looptijd: 10, 15 of 30 jaar

Boetevrij aflossen mogelijk

Aanbieder: Nationaal Energiebespaarfonds
Rente en aflossing stromen terug in dit fonds, zodat opnieuw Energiebespaarleningen kunnen worden verstrekt

Geldigheid: nationaal

Combinatie mogelijk

Bedragen

De VvE Energiebespaarlening bedraagt minimaal € 25.000,-

Maximale lening per woning: € 65.000,-

Maximum totale lening voor VvE:
aantal woningen x € 65.000,-
( Vanaf € 10 mln. is goedkeuring van het bestuur vereist. )

Meer informatie op website aanbieder:
www.energiebespaarlening.nl/vve

Duurzame Monumenten Lening

Heeft uw VvE besloten om energiebesparende maatregelen toe te passen in een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex?

Dan is wellicht de Duurzame Monumenten Lening iets voor uw VvE, mits er nog niet met de werkzaamheden begonnen is.

Duurzame Monumenten Lening
voor VvE’s
Eigenschappen

Het betreft een rijksmonumentaal woon- en/of appartementencomplex

Bij aanvraag van de lening is nog niet met de werkzaamheden begonnen

Aflossing op annuïtaire wijze

Rente ligt 5% onder de marktrente,
met een minimum rente van 1,5%

Rentevaste periode: 10 jaar

Maximale looptijd: 30 jaar

Aanbieder: Nationaal Restauratiefonds

Combinatie mogelijk

Bedragen

De hoogte van de Duurzame Monumenten Lening is afhankelijk van de investeringen in energiebesparende maatregelen in of aan de woning of het appartement

Minimum lening voor VvE: € 25.000,-

VvE mag meerdere leningen aanvragen van maximaal € 25.000,- per appartementsrecht betreffende een wooneenheid

Maximum totaalbedrag: € 300.000,-
(inclusief een lening van het Restauratiefonds t.b.v. restauratie)

Meer informatie op website aanbieder:
www.restauratiefonds.nl


WOONHUIS duurzaam is géén aanbieder van subsidies en/of leningen. De op deze pagina getoonde informatie is bedoeld om u een helder overzicht te bieden van een aantal mogelijkheden die u als VvE hebt. Wij doen ons uiterste best om de geboden informatie up-to-date te houden. Toch kunnen er altijd aanpassingen aan regelingen zijn doorgevoerd, die nog niet op deze webpagina zijn weergegeven. Voor de meest recente gegevens over een bepaalde financiële regeling verwijzen wij u altijd naar de website(s) van de desbetreffende aanbieder(s). De relevante links worden op deze pagina bij de verschillende regelingen weergegeven.